Článok

Úrok z omeškania v otázkach a odpovediach

Urok
Sankcia za omeškania
Všetko o daňovom úroku z omeškania vo forme otázok a odpovedí.

V tomto príspevku sa pokúsim vysvetliť problematiku daňového úroku z omeškania formou otázok a odpovedí. Čo by ste teda o úroku z omeškania pri správe dani mali vedieť?

Kedy Vám správca dane môže vyrubiť úrok z omeškania?

Ak nezaplatíte alebo neodvediete včas alebo v správnej výške daň. Daň nezaplatíte včas, ak ju neuhradíte v lehote stanovenej zákonom alebo v rozhodnutí správcu dane. Daň nie je zaplatená v správnej výške v prípade, ak síce dôjde z Vašej strany k jej úhrade, avšak v nesprávnej výške, nižšej ako je skutočná daňová povinnosť.

Musí Vám správca dane úrok z omeškania vyrubiť?

V zásade musí, zákon o správe daní mu to výslovne prikazuje, keď hovorí: „Správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy“.

Aká je výška úroku z omeškania?

Obvykle je to minimálne 15 % ročne za každý deň omeškania s platbou dane, teda za čas odo dňa nasledujúceho po dni, kedy mala byť daň najneskôr uhradená až do dňa, kedy došlo k jej skutočnej úhrade vrátane. Alternatívne môže daňový úrad vyrubiť aj úrok z omeškania v sadzbe štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ale iba v prípade, ak je hodnota takejto sadzby viac ako 15 %, avšak vzhľadom na hodnoty tejto sadzby sa v praxi uplatňuje vyššie uvedená minimálna sadzba 15 %.

Za aké obdobie Vám môže daňový úrad vyrubiť úrok z omeškania?

Podľa zákona je to maximálne za obdobie 4 rokov omeškania s platbou dane. Teda ak budete v omeškaní s úhradou dane viac ako 4 roky, správca dane môže vyrubiť útok z omeškania najviac za obdobie štyroch rokov omeškania.

Kedy sa úrok z omeškania nevyrubuje?

Ak v konkrétnom prípade nepresiahne výška daňového nedoplatku sumu 5 € pri daniach, ktoré spravujú Daňový alebo Colný úrad. V prípade daní, ktoré spravuje obec sa daňový nedoplatok nevyrubí, ak jeho výška nepresiahne sumu 3 €.

Je možné vyrubiť úrok z omeškania z nezaplateného úroku z omeškania alebo uloženej pokuty?

Nie.

Do kedy Vám môže správca dane vyrubiť úrok z omeškania?

Úrok z omeškania musí správca dane stihnúť vyrubiť najneskôr do 5 rokov od konca roka, v ktorom došlo k omeškaniu s úhradou dane. Ak by správca dane vyrubil úrok z omeškania po uplynutí piatich rokov, šlo by o nezákonné rozhodnutie.

PRÍKLAD: Ak ste nestihli uhradiť daň z príjmov za rok 2018 v roku 2019, lehota na vyrubenie úroku z omeškania pre správcu dane začína plynúť od 31.12.2019 a uplynie 01.01.2025.

Ako sa brániť voči vyrubenému úroku z omeškania?

Proti rozhodnutiu správcu dane je možné podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Taktiež je možné požiadať správcu dane o odpustenie alebo zníženie (úľavu) vyrubeného úroku z omeškania.

V prípade ak ste v článku nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte ma kontaktovať a ja sa pokúsim Váš problém vyriešiť.

Peter Novosad

Peter Novosad

pôsobí ako advokát a zakladajúci spoločník Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o., pričom v rámci výkonu advokácie sa špecializuje na agendu daňového práva. Je taktiež insolvenčným správcom pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Inšpiráciu v písaní a publikovaní článkov čerpá z praktických prípadov, ktoré každodenne rieši pre svojich klientov.

Pridať komentár

Click here to post a comment