Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov popisujú spôsob, akým prevádzkovateľ blogu, ktorým je JUDr. Peter Novosad, LL.M., advokát a správca, IČO: 42 339 235, s miestom podnikania Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania služieb, spočívajúcich v poskytovaní poradenstva na webovej stránke www.danovakontrola.online (ďalej len „blog“).

Musím Vám poskytnúť moje osobné údaje ?

Samozrejme nám Vaše osobné údaje poskytnúť nemusíte, avšak bez poskytnutia Vašich osobných údajov Vám nebudeme vedieť poskytnúť naše služby v plnom rozsahu. Poskytovanie Vašich osobných údajov sa u nás na blogu realizuje na základe dohody.

Aké údaje spracúvame a za akým účelom?

Ak sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvo kontaktného formulára na blogu, budeme spracúvať Vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, ktoré sú nevyhnutné pre riadne odoslanie správy cez tento formulár. Iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne nad rámec povinne uvádzaných údajov v kontaktnom formulári spracúvame v súlade s týmito zásadami.

Taktiež spracúvame osobné údaje získavané pri Vašom používaní blogu a to za účelom neustáleho skvalitňovania našich služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri používaní blogu. Za týmto účelom spracúvame informácie týkajúce sa: Vášho počítača, návštev alebo používania blogu (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na stránkach blogu alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré môžeme ako prevádzkovateľ získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán).

Ak sa rozhodnete zanechať komentár na blogu, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré spolu s komentárom zanecháte predovšetkým: meno a priezvisko, alias, ktorý si na zanechanie komentára určíte a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete v komentári uviesť.

Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek iného dôvodu ako je uvedený vyššie budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje: Vaše meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, komunikačný obsah, metadáta spojené s komunikáciou a akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť.

Z akého dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu pre účely uvedené vyššie. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. a/ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete blog alebo využívate naše služby teda po celú dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania osobných údajov).

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám udelili môžete kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom emailu zaslaného na adresu: info@danovakontrola.online, z ktorého bude vyplývať odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Právo na prístup k svojim osobným údajom

Najmä žiadať informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú poskytované osobné údaje a dobe uchovávania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne osobné údaje, prosím informujte nás o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

Právo na výmaz osobných údajov (Právo byť zabudnutý)

Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto zásadách, budete namietať spracúvanie osobných údajov, nadobudli sme Vaše osobné údaje nezákonne, máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše osobné údaje alebo osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v prípade, ak namietate správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov namiesto obmedzenia ich použitia alebo namietate spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu.

Právo iniciovať konanie pred dozorným orgánom

Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/).

Spolupráca s inými webstránkami

Na blogu sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

Ako nás kontaktovať?

Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v  týchto zásadách, prosím kontaktujte nás e-mailom na: info@danovakontrola.online

Platnosť týchto zásad

Vyhradzujeme si právo meniť tieto zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak zásady zmeníme, tieto zmeny uverejníme na blogu v tejto sekcii, aby ste vždy mali prehľad o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Preto je dôležité, aby ste pri používaní blogu sledovali vždy aktuálne znenie týchto zásad platné v konkrétnom čase.