Článok

Čo s nezaplatenou faktúrou z pohľadu DPH?

Oprava DPH

Azda každý z podnikateľov sa v praxi stretol s prípadom, kedy mu jeho odberateľ nezaplatil za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Či už šlo zo strany odberateľa o úmyselné opomenutie úhrady alebo dôsledok jeho objektívne existujúcej platobnej neschopnosti, Vás okrem problému neuhradenej pohľadávky po lehote splatnosti trápi aj skutočnosť, že ste štátu uhradili na základe vystavenej faktúry DPH, a tým ste sa dostali vlastne do situácie, že ste na obchode nielen nezarobili, ale dokonca prerobili.

Samozrejme Vašu pohľadávku podľa okolností daného prípadu budete od Vášho dlžníka vymáhať zrejme najskôr mimosúdne, následne súdnou cestou a nakoniec možno aj prostredníctvom exekúcie vedenej súdnym exekútorom. Avšak čo v prípade ak sa Vaša pohľadávka stane v konečnom dôsledku nevymožiteľnou? Zákon o DPH s účinnosťou od 01.01.2021 rieši otázku opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.

Zákon umožňuje znížiť základ dane po vzniku daňovej povinnosti k DPH, ak Vaša pohľadávka za dodaný tovar alebo poskytnutú službu nebola odberateľom úplne alebo čiastočne zaplatená a táto Vaša pohľadávka bude spĺňa aspoň jeden zo zákonných predpokladov jej nevymožiteľnosti. Za nevymožiteľnú zákon považuje pohľadávku, ktorá:

 • Je neúspešne vymáhaná v exekúcii vedenej minimálne 12 mesiacov;
 • Existuje voči dlžníkovi, ktorý sa nachádza alebo nachádzal v konkurznom konaní;
 • Existuje voči fyzickej osobe, ktorý prešiel tzv. osobným bankrotom;
 • Bola voči právnickej osobe zaniknutej bez právneho nástupcu;
 • Bola voči fyzickej osobe, ktorá zomrela bez zanechania majetku;
 • Nepresiahla sumu 300 € vrátane dane, uplynulo viac ako 12 mesiacov od jej splatnosti a nebol úspešný pokus o jej mimosúdne vymáhanie;
 • Nebola prihlásená v reštrukturalizácii dlžníka, a to v rozsahu, v akom by nebola uspokojená v rámci reštrukturalizácie dlžníka.

Ak je možné Vašu pohľadávku podľa zákona charakterizovať ako nevymožiteľnú, máte možnosť opraviť základ dane najviac vo výške, ktorá zodpovedá výške neuhradenej platby za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Rozdiel medzi pôvodným a opraveným základom dane a rovnako tak medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa povinne uvádza najneskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa stala Vaša pohľadávka v zmysle zákona nevymožiteľnou.

Zákon o DPH vymedzuje výnimky z možnosti opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Opravu základu dane nie je možné vykonať, ak:

 • Máte pohľadávku pôvodne voči osobe, s ktorou máte osobitný vzťah (napríklad účasť v danej osobe, špecifické postavenie, príbuzenský pomer a iné v zmysle zákona o DPH);
 • Tovar alebo služba boli dodané dlžníkovi po vyhlásení konkurzu;
 • Ak vzhľadom na okolnosti prípadu ste mali vedomosť alebo ste mohli mať vedomosť o tom, že dlžník Vám za dodaný tovar alebo poskytnutú službu nezaplatí.

Lehota na uplatnenie práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke je 3 roky od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol dodaný tovar alebo služba, z ktorých nevymožiteľná pohľadávka vznikla. Táto objektívna lehota však neplynie:

 • Počas súdneho alebo rozhodcovského konania, ak došlo k exekučnému vymáhaniu pohľadávky;
 • Počas prvých 12 mesiacov začatého exekučného konania;
 • Počas konkurzného konania do zistenia pohľadávky;
 • Za obdobie od oddlženia fyzickej osoby do zrušenia jej konkurzu pre nemajetnosť alebo zistenia pohľadávky;
 • Za obdobie od poskytnutia ochrany Vášmu dlžníkovi do skončenia konania o určenie jeho splátkového kalendára, v ktorom bude zahrnutá aj Vaša pohľadávka;
 • Za obdobie od smrti Vášho dlžníka do zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť alebo do prihlásenia pohľadávky v rámci konania o likvidácii dedičstva;
 • Za obdobie od začatia reštrukturalizačného konania do jeho skončenia, ak nedošlo z Vašej strany k prihláseniu pohľadávky do reštrukturalizácie.

Pozor však na prijatie platby na nevymožiteľnú pohľadávku po znížení základu dane. V prípade prijatia dodatočnej platby na nevymožiteľnú pohľadávku máte povinnosť opraviť znížený základ dane o prijatú platbu.

Ak sa rozhodnete svoju peňažnú pohľadávku postúpiť /predať/, bude sa takéto Vaše počínanie považovať zo zákona za prijatie platby vo výške nevymožiteľnej pohľadávky. Logicky teda postúpenie /predaj/ pohľadávky bude výhodné iba v prípade, ak bude odplata za postúpenie pohľadávky vyššia ako splatná daň.

K opravám základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke je potrebné vyhotoviť opravný doklad v prípade, ak odberateľ bol v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou. Túto povinnosť však nemáte v prípade zániku právnickej osoby resp. smrti fyzickej osoby, ktorá bola odberateľom. Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke je potrebné vyhotoviť a odoslať v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa stala daňová pohľadávka nevymožiteľnou. V prípade zmeškania tejto lehoty sa oprava základu dane neuzná.

Peter Novosad

Peter Novosad

pôsobí ako advokát a zakladajúci spoločník Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o., pričom v rámci výkonu advokácie sa špecializuje na agendu daňového práva. Je taktiež insolvenčným správcom pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Inšpiráciu v písaní a publikovaní článkov čerpá z praktických prípadov, ktoré každodenne rieši pre svojich klientov.

Pridať komentár

Click here to post a comment