Článok

Účinná ľútosť alebo ako sa „zbaviť“ trestného stíhania pre daňový trestný čin

Zanik trestnosti danoveho trestneho cinu

Úvodom tohto článku je potrebné zdôrazniť, že inštitút účinnej ľútosti je vo všeobecnosti možné uplatniť iba pri trestnom stíhaní za tieto daňové trestné činy:

teda túto možnosť vyhnúť sa trestnému stíhaniu nie je možné uplatniť pri trestnom stíhaní za trestný čin daňového podvodu podľa § 277a Trestného zákona, ktorý pokrýva konania spočívajúce v neoprávnených odpočtoch DPH alebo spotrebných daní.

Účinná ľútosť vo svojej podstate znamená, že ak páchateľ niektorého z vyššie uvedených daňových trestných činov dodatočne uhradí splatnú daň spolu s jej príslušenstvom, prípadne poistné, jeho trestné stíhanie bude zastavené z dôvodu zániku trestnosti činu.

V danom prípade sa teda okrem splatnej dane vyžaduje aj úhrada príslušenstva vzťahujúceho sa k tejto dani (úrok z omeškania, pokuty). Neuhradenie splatnej dane a jej príslušenstva v celom rozsahu by malo za následok nemožnosť aplikácie účinnej ľútosti a pre páchateľa by to znamenalo pokračovanie jeho trestného stíhania.

Možnosť využitia účinnej ľútosti je taktiež časovo obmedzená. Možno ju využiť, a teda dlžné poistné/daň s príslušenstvom uhradiť v celej výške najneskôr v nasledujúci deň po dni, kedy je vyšetrovanie policajtom ukončené a páchateľ sa mal možnosť oboznámiť s výsledkami vyšetrovania, t. j. nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu. Ak by sa táto lehota nedodržala, a k uhradeniu dane s príslušenstvom by došlo neskôr ako jeden deň po skončení vyšetrovania, neznamenalo by to pre páchateľa zastavenie trestného stíhania.

Pre zánik trestnosti daňových trestných činov v dôsledku účinnej ľútosti nie je potrebné priznanie páchateľa a ani oľutovanie jeho konania. Viem si predstaviť situáciu, že páchateľ obvinený z daňového trestného činu využije svoje právo nevypovedať a bez ďalšieho riadne a včas uhradí daň s príslušenstvom, čím bude jeho trestné stíhanie zastavené.

Možnosti využitia účinnej ľútosti sú však pri daňových trestných činoch limitované. Účinnú ľútosť nie je možné využiť v prípadoch ak:

  • trestný čin bol spáchaný páchateľom, ktorý v tejto súvislosti bol členom organizovanej alebo zločineckej skupiny;
  • bol páchateľ za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý alebo v tomto období páchateľ už využil možnosť účinnej ľútosti za iný jeho skutok.

Zaujímavosťou je, že ak by bol páchateľ v predchádzajúcich 24 mesiacoch za obdobný trestný čin právoplatne odsúdený, nebráni táto skutočnosť možnosti využitia účinnej ľútosti, keďže zákon hovorí iba o tom, že túto nie je možné využiť ak bol páchateľ za obdobný trestný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý. Postihnutím za obdobný trestný čin je potrebné rozumieť sankciu uloženú v daňovom konaní za daňový správny delikt.

Záverom je potrebné ešte doplniť, že policajt a ani prokurátor neskúma, kto dlh na dani a poistnom uhradil, dôležitá je iba skutočnosť, že tieto boli uhradené riadne a včas. Z tohto dôvodu môže takéto úhrady za obvineného vykonať ktokoľvek, navyše ak by sa v konkrétnom prípade viedlo trestné stíhanie voči viacerým osobám, tak pre zánik trestnosti činu a zastavenie ich trestného stíhania postačí, ak uhradí daň s príslušenstvom, resp. poistné aj len jeden z obvinených.

Peter Novosad

Peter Novosad

pôsobí ako advokát a zakladajúci spoločník Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o., pričom v rámci výkonu advokácie sa špecializuje na agendu daňového práva. Je taktiež insolvenčným správcom pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Inšpiráciu v písaní a publikovaní článkov čerpá z praktických prípadov, ktoré každodenne rieši pre svojich klientov.

Pridať komentár

Click here to post a comment