Článok

Ako sa zmení likvidácia spoločností v roku 2020?

likvidacia 2020
likvidacia zmeny

Ak plánujete ukončiť podnikateľskú činnosť Vašej obchodnej spoločnosti, mali by ste vedieť, že od 01.10.2020 sa menia pravidlá likvidácie.

Na úvod

O zmenách, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.10.2020 v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným som písal už skôr v tomto článku. Táto novela okrem toho podstatne zmení aj likvidáciu spoločnosti.

Na úvod sa žiada uviesť, že likvidácia spoločnosti prichádza do úvahy iba v prípade nepredĺžených firiem, teda spoločností, ktoré majú dostatok majetku na uspokojenie pohľadávok svojich veriteľov. V prípade nedostatku takéhoto majetku je legálnou cestou ukončenia podnikania podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Čo prináša novela Obchodného zákonníka?

Prvou podstatnou zmenou bude, že likvidácia sa úspešne začne až zápisom likvidátora do obchodného registra. Doposiaľ, stále to zatiaľ platí, spoločnosť vstupuje do likvidácie dňom, ktorý je ako deň určený v uznesení príslušného orgánu spoločnosti (v zásade valné zhromaždenie) alebo rozhodnutí spoločníkov. Uvedená zmena zrejme reflektuje na situácie, kedy spoločnosti síce vstúpili do likvidácie, avšak neustanovili likvidátora, čo marilo celý priebeh likvidácie.

Samotnej likvidácii predchádza rozhodnutie o zrušení spoločnosti. Novela predpokladá, že pri tomto rozhodnutí by malo byť rozhodnuté aj o konkrétnej osobe likvidátora, pričom po novom to môže byť už iba fyzická osoba, ktorá so svojím ustanovením do funkcie likvidátora súhlasí a spĺňa podmienky pre ustanovenie do funkcie štatutárneho orgánu. Vzhľadom k tomu, že od 01.10.2020 nebude môcť byť konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným fyzická osoba voči ktorej je vedená exekúcia, predpokladám, že registrový súd nezapíše pri spoločnosti s ručením obmedzeným za likvidátora osobu, voči ktorej bude vedená v čase podania návrhu na zápis do obchodného registra exekúcia.

Ak valné zhromaždenie spoločnosti alebo jej spoločníci nerozhodnú o osobe likvidátora spolu s rozhodnutím o zrušení spoločnosti, mali by tak podľa zákona urobiť najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak tak neurobia, do úvahy prichádza ustanovenie osoby likvidátora súdom, ktorý určí likvidátora zo zoznamu správcov konkurzných podstát náhodným výberom. V tomto prípade môže byť likvidátorom aj právnická osoba. Predpokladom na takýto postup bude však úhrada preddavku na likvidáciu.

Preddavok na likvidáciu má povinnosť zložiť spoločnosť do notárskej úschovy pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Výška tohto preddavku bola určená na sumu 1 500 €.

Vyzývať veriteľov na prihlasovanie pohľadávok spoločnosti bude možné aj viackrát. O tom, koľkokrát sa bude veriteľom oznamovať vstup spoločnosti do likvidácie a výzva na prihlásenie ich pohľadávok, rozhodne súd. Novela predpokladá, že povinnosť zopakovať výzvu uloží súd pri zmene osoby likvidátora.

Likvidátor po novom bude prihlásené pohľadávky veriteľov spoločnosti spisovať do zoznamu pohľadávok, ktorý sa uloží do zbierky listín registrového súdu. V rovnakej lehote bude likvidátor povinný vypracovať a uložiť do zbierky listín aj zoznam majetku, ktorý v rámci činnosti likvidátora spoločnosti zistil. Za tým účelom bude likvidátorovi dané oprávnenie na vyžadovanie informácií od tretích osôb (banky, katastre nehnuteľností, obchodníci s cennými papiermi a pod.), rovnako ako je tomu v konkurze pri správcoch.

Novela Obchodného zákonníka upresňuje aj spôsob uspokojenia veriteľov z likvidačného zostatku. Vo všeobecnosti sa predpokladá priebežné uspokojenie pohľadávok veriteľov. Výnimkou je len nárok na vrátenie preddavku na likvidáciu, ktorý sa uspokojuje pred inými pohľadávkami a pohľadávky, ktoré majú charakter podriadených pohľadávok (pohľadávky zo zmluvných pokút, pohľadávky spriaznených osôb, pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti) sa uspokojujú až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok veriteľov.

Veritelia si budú prihlasovať svoje pohľadávky bez ohľadu na ich splatnosť a teda aj pohľadávky pred uplynutím lehoty splatnosti. Podiel na likvidačnom zostatku bude možné vyplatiť spoločníkom až po úplnom uspokojení pohľadávok všetkých známych veriteľov spoločnosti.

Doba trvania likvidácie

Minimálna doba likvidácie bude 6 mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie v obchodnom vestníku. Táto doba sa oproti aktuálne právnej úprave predĺži, keďže v súčasnosti minimálna doba trvania likvidácie nebola určená, ale najrýchlejšie sa dala likvidácia vykonať podľa mojich osobných skúseností za 3,5 – 4 mesiace. Daňový nedoplatok alebo prebiehajúca daňová kontrola budú brániť ukončeniu likvidácie a túto predĺžia o ďalších 6 mesiacov, a teda k ukončeniu bude môcť dôjsť najskôr po 12 mesiacoch odo dňa zverejnenia oznamu likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie v obchodnom vestníku. V tomto prípade bude potrebné k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra doložiť aj písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly. Táto povinnosť sa mi však zdá nadbytočná aj vzhľadom na to, že k návrhu na výmaz spoločnosti sa prikladá súhlas správcu dane.

Po novom sa o ukončení likvidácie bude zverejňovať oznam o jej skončení. Následne bude potrebné zo strany valného zhromaždenia alebo spoločníkov schváliť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku do 60 dní od zverejnenia oznamu. Ak táto lehota márne uplynie, platí zákonná fikcia ich schválenia. Oznam o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, taktiež likvidátor zverejní.

Aj keď novela obchodného zákonníka uvádza povinnosť likvidátora zverejňovať oznamy, bližšie nerozvádza na akom mieste. Predpokladám, že zámerom bolo zverejňovanie v obchodnom vestníku.

Záver

Novela Obchodného zákonníka podrobnejšie upravujeformalizuje proces likvidácie spoločnosti tak, že tento proces sa v podstate predĺži a približuje k právnej úprave konkurzov. Cieľom novely bolo odstrániť nepresnosti a nedostatky doterajšej úpravy likvidácie. Vyššie uvedené zmeny sa budú týkať likvidácií, ktoré začnú po 30.09.2020, a teda v ktorých bude likvidátor zrušenej spoločnosti zapísaný do obchodného registra od 01.10.2020.

Peter Novosad

Peter Novosad

pôsobí ako advokát a zakladajúci spoločník Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o., pričom v rámci výkonu advokácie sa špecializuje na agendu daňového práva. Je taktiež insolvenčným správcom pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Inšpiráciu v písaní a publikovaní článkov čerpá z praktických prípadov, ktoré každodenne rieši pre svojich klientov.

Pridať komentár

Click here to post a comment