Článok

Kedy je nezaplatenie dane trestný čin?

trestný čin
Nezaplatenie dane

Nie každé nezaplatenie dane je trestným činom. Kedy Vám môže nezaplatená daň spôsobiť problém v podobe trestného stíhania sa dočítate v tomto článku.

Podľa Trestného zákona v platnom znení:

Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Ak si to rozmeníme na drobné, tak na to, aby súd mohol niekoho uznať vinným zo spáchania tohto uvedeného trestného činu, je potrebné, aby boli splnené naraz všetky tieto podmienky:

Jasne identifikovaná osoba, ktorá nesie zodpovednosť za nezaplatenie dane. Pri fyzických osobách to je v zásade jasné, problém môže nastať pri právnických osobách ako samostatných daňových subjektoch. V prípadoch nesplnenia si daňových povinností právnickými osobami zodpovedajú za tieto štatutárne orgány, resp. ich členovia.

Nezaplatená splatná daň vo sume presahujúcej aspoň 2660 €, teda nezaplatená daň minimálne rovnajúca sa  hodnote 2 660,01 €. Trestný zákon podľa výšky nezaplatenej dane stupňuje aj trestné sadzby nasledovne:

V prípade neuhradenia dane od 2 660,10 € do 26 600,99 € je to sadzba od 0 do 3 rokov,

V prípade neuhradenia dane od 26 601 € do 133 004,99 € je to sadzba od 1 do 5 rokov,

V prípade neuhradenia dane presahujúcej sumu 133 004,99 € je sadzba trestu odňatia slobody od 3 do 8 rokov.

Poslednou podmienkou, ktorá musí byť taktiež splnená pre vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku a ktorá sa v praxi najťažšie dokazuje, a teda je najspornejšou, je úmysel splatnú daň nezaplatiť. V praxi nie je nič neobvyklé, že v daňovom priznaní sa daň vypočíta a vykáže správne, avšak na účte daňového subjektu v čase jej splatnosti neexistujú finančné prostriedky na jej úhradu. V takýchto prípadoch sa v trestnom konaní skúma, či na úhradu dane v čase jej splatnosti daňový subjekt finančné prostriedky mal, resp. ak ich nemal, tak z akého dôvodu. Bolo by nielen nespravodlivé, ale aj nezákonné, ak by mali niekoho odsúdiť pre nezaplatenú splatnú daň, hoci objektívne nebolo v možnostiach daňového subjektu túto daň zaplatiť z dôvodu objektívne nepriaznivej finančnej situácie. Za týmto účelom je bežnou praxou orgánov činných v trestnom konaní (polície a prokuratúry) ustanoviť v rámci trestného stíhania znalca, ktorý posúdi solventnosť daňového subjektu v danom čase a v znaleckom posudku zodpovie, či nezaplatenie dane bolo/nebolo v dobe splatnosti reálne možné.

Možno sa pýtate, čo ak som v čase splatnosti dane objektívne nemal možnosť daň uhradiť, avšak neskôr po splatnosti dane som nadobudol finančné prostriedky na jej úhradu? Prikláňam sa k odborným názorom, podľa ktorých je z hľadiska trestnej zodpovednosti rozhodujúca iba skutočnosť, či ste finančné prostriedky mali k dispozícii na úhradu v čase splatnosti dane, a teda ak ste tieto v čase splatnosti dane nemali, ale nadobudli ste ich až následne, pričom ste ich nepoužili na úhradu daňového nedoplatku, nemôže sa jednať o trestný čin nezaplatenia dane. Do úvahy by však mohla prichádzať trestná zodpovednosť za iný trestný čin, napr. trestný čin zvýhodňovanie veriteľa.

Ak aj náhodou vo Vašom prípade nastane situácia, že naplníte všetky podmienky predpokladané zákonom pre Vašu trestnú zodpovednosť, nezúfajte, stále existuje možnosť prejaviť účinnú ľútosť a vyhnúť sa tak trestnému stíhaniu dodatočnou úhradou dane. Viac sa o tom dočítate v pripravovanom článku.

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na prípady neuhradenia poistného na sociálne poistenie, poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie.

Peter Novosad

Peter Novosad

pôsobí ako advokát a zakladajúci spoločník Advokátskej kancelárie Fabian a Novosad s.r.o., pričom v rámci výkonu advokácie sa špecializuje na agendu daňového práva. Je taktiež insolvenčným správcom pre konkurzy, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Inšpiráciu v písaní a publikovaní článkov čerpá z praktických prípadov, ktoré každodenne rieši pre svojich klientov.

Pridať komentár

Click here to post a comment